19 2 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. het onder moeilijke omstandigheden mogelijk was de phar- maceutisehe dienst steeds vlot en goed te laten werken. Verordening. De toepassing van de verordening op de Gemeente-apotheek (Verz. 1915 No. 20) gaf ook dit jaar geen aanleiding tot moeilijkheden. Zooals gewoonlijk moesten somwijlen genees kundigen herinnerd worden aan de bepalingen van Art. 5 der Verordening betreffende het niet-verstrekken door de apotheek van specialité’sdoor het geven van inlichtingen omtrent samenstelling en bereiding konden bezwaren tegen deze niet-verstrekking evenwel steeds geheel worden uit den weg geruimd. Gebouw. Aan de plannen tot uitbreiding van het gebouw, zoo urgent door de steeds toenemende receptuur, werd wegens de onmogelijkheid de nieuwe lokalen behoorlijk in te richten nog geen uitvoering gegeven. Als in den loop van 1919 de aanvoer van de verschillende benoodigdheden meer ver zekerd is, dient zoo spoedig mogeljjk met de verbouwing een aanvang te worden gemaakt. Door de uitbreiding van de eleetrische verlichting werd in het gebouw een groote verbetering aangebracht. Inkoop en verbruik van de Genees- en verbandmiddelen. In den loop van het verslagjaar werd de genees, en verbandmiddelenpositie van het land steeds moeilijken, invoer van beteekenis van grondstoffen en van afgewerkte pro- dukten had niet plaats, zoodat bijna geheel op aanwezige voorraden geteerd moest worden. Deze omstandigheden leidden tot wederom hoogere prijzen, totdat op 1 Mei de regeering regelend optrad door de instelling van een Rijks- kantoor voor geneesmiddelen. Dit kantoor inventariseerde eenige van de belangrijkste genees- en verbandmiddelen en hield de contróle over deze middelen door vervoerverboden; ongetwijfeld heeft dit nuttig gewerkt, aan den immoreelen kettinghandel werd althans geen vrij spel meer gegeven. Ook de Pharmaceutische Crisis-Commissie, in het leven ge roepen door de Nederiandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, heeft zeker veel bijgedragen om den reëelen handel te bevorderen. Dankbaar moet hier voorts vermeld worden, de hulp, welke de Voorzitter der Commissie van Advies voor de geneesmiddelenvoorziening, Prof, van Itallie, aan de Ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 925