19 Camphora (als Spir. Camph.) Glycerinum Sol.Formaldehyde Spiritus 3 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. Acidum Boricum n Verbruik in 1917 340 Kilo 47 967 83 3050 Liter meente-apotheek verleende door de beschikbaarstelling van onontbeerlijke constituentia voor zalven. Reeds spoedig na het sluiten van den wapenstilstand in November werd de geneesmiddelenmarkt ruimer, de prijzen daaldendie van de verbandmiddelen bleven evenwel hoog. Wij mogen thans aannemen, dat de genees- en verband middelenvoorziening van het land voortaan weer in regel matige banen geleid zal worden; wanneer wij thans de gevolgen overzien van den. wereldoorlog op den Pharma- ceutisehen Dienst van de Gemeente, dan blijkt, dat de genees kundigen bijna steeds alles, wat zij voor de behandelingen verpleging van hunne patiƫnten noodig achtten, geregeld hebben kunnen verkrijgen (gedurende een gedeelte van 1918 ontbraken de senegawortel, een voortreffelyk, moeilijk te vervangen expectorans en de Bismuthzouten, terwijl het verkrygen van voldoende hoeveelheden zalfconstituentia vaak groote zorg baarde). Dit resultaat is verkregen eensdeels door zuinigheid, door een rationeel verbruik, vooral van de verbandmiddelen; anderdeels door ruime voorraden bij het begin van den oorlog ingekocht en later op geschikte mo menten zooveel mogelijk aangevuld. De invloed op de bedragen, welke besteed moesten worden voor den aankoop van genees- en verbandmiddelen is natuurlyk zeer groot geweest, in het financieel gedeelte van dit verslag zijn hierover cijfers gegevendoor de hierboven genoemde factoren is evenwel die invloed bij lange na niet zoo groot geworden als de geweldige prijsstijging, zeer dik wijls het vyf tot tienvoudige van normaal, had doen ver wachten. Een voorbeeld, betreffende verbandmiddelen moge dit toelichten. In 1918 is in de Gemeenteziekenhuizen op het verbruik van eenige der voornaamste verbandmiddelen (gaas, watten, zwachtels en flanel) een bedrag groot f 38.900,bezuinigd, indien n.l. in 1918 dezelfde hoeveelheden van die verband middelen waren verbruikt als in 1916, en dit materiaal had in 1918 ingekocht moeten worden tegen de toen geldende prijzen, dan had dit een meerdere uitgaaf gevraagd van genoemd bedrag. Voorbeelden van bezuinigingen op stoffen, welke in alge meen gebruik op de ziekenzalen aanwezig zijn in 1918. 248 Kilo 26 820 38 2560 Liter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 926