I 1 19 1 191824 467.29 191720 606,95 1916 17 052,40® 1915 16 090,70 191412 025,04 191314 015,99 191213 239,14 191112 248,28® 11 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. f Specificatie De totaal inkomsten hebben bedragen f 54.931,23zij bestonden uit: 1°. geneesmiddelen ten behoeve van de Gemeentezieken huizen 40.221, Jaarwedden Geneesmiddelen Verbandmiddelen Bereiding, onderzoek, dispen- seering Vuur, licht, water, electr. kracht Wekelijksche schoonmaak Diverse kosten Telephoon Onvoorzien 4.393,51 1.178,20 303.95 937,75 100,— 4.908,15 De totaal uitgaven hebben bedragen f 96 330,10®, de raming bij de begrooting bedroeg 73 751, De waarde der afgeleverde verbandmiddelen bedroeg in: Zonder de zeer groote bezuiniging op het verbruik van de genees- en verbandmiddelen, welke verkregen is met uitsluiting van eenigen nadeeligen invloed op de behan deling der patiënten, en zonder de zeer aanzienlijke voor raden bij het begin van den oorlog ingekocht, was het verloop van bovenstaande cijfers een geheel andre geweest. Begrooting. Uitgegeven. f 15.416,— f 14.691,89 32.000,— 44.478,91 21.000,— 25.346,74® 2.500,— 875,— 310,— 965,— 100.— 585 - De reden van de overschrijding van de posten voor genees middelen en voor verbandmiddelen is hierboven aangegeven. De post voor bereiding, onderzoek en dispenseering is Overschreden door de zeer groote stijging in prijs van medicijnglas, kurken, doozen en papier. De post onvoorzien wordt gevormd door 3.686 27 aan duurtebyslag voor het personeel en f 1.221,88 voor de salarieering van noodhulp-adsistenten tijdens ziekteverloven der adsistenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 934