19 12 De Geineenteapotheker A. H. Schikm. De genees- en verbandmiddelen voor de in geneeskundig onderstand opgenomen personen, voor den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, voor de liefdadigheidsgestichten en voor de inrichtingen ten algemeenen nutte worden niet verrekend. 2®. verbandmiddelen voor idem f 12.593,86; 3°. flesschen en potten voor idem f 1.144,35; 4°. aan het Rijk in rekening gebrachte genees- en verband middelen voor Belgische vluchtelingen f 514,80 5°. aan de Gemeentebedrijven en diensten geleverde ge nees- en verbandmiddelen voor eerste hulp by ongevallen f 426,54; 6°. diverse ontvangsten 30,68. VERRLAG GEMEENTE-APOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 935