Bijlage 20 VERSLAG van den Keuringsdienst te 's-Graven- hage o ver 1918. Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente ’s-Gravenhage. Hiermede heb ik de eer UEd. Achtb. het verslag van de bevindingen en handelingen van den Keuringsdienst over 1918 aan te bieden. Tegen het eind van het jaar hebben twee ambtenaren n.l. een keurmeester en een laboratoriumbediende ontslag aangevraagd, omdat zij in particulieren dienst een belang rijk beter bezoldigde betrekking konden krijgen. Bij de begrooting voor 1918 was machtiging verleend om het personeel van den dienst uit te breiden met een adj.-keurmeester. In deze vacature zal waarschijnlijk, in verband met de salarisherziening, eerst in 1919 kunnen worden voorzien. De Commissie van Bijstand bestaat evenals verleden jaar uit de volgende Heeren: A. C. A. v. Vuuren, Wethouder, Voorzitter; L. Hoejenbos, Mr. G. C. J. Varenkamp, Mr. L. A'. Roodenburg, J. R. Snoeck Henkemans, C. L. de Koning en A. Harms, leden, terwijl als secretaris werkzaam bleef Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Gemeente-Secretarie. In de vacature van adjunct-keurmeester, ontstaan door het ontslag van S. W. Emmelot, werd voorzien door de benoeming van H. J. Dol, die 1 Augustus in dienst trad. t:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 936