91 aan H. J. M e ij s, liet perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 2282, gelegen aan de Prins Willemstraat en de daarop aanwezige op stallen, plaatselijk gemerkt Prins Willemstraat Nos. 2 en 4, van 1 September 1918 tot en met 30 September 1919. tegen éen huurprijs berekend naar f 1176,— per jaar; aan W. Verbaan, het perceel. Keizerstraat No. 352. kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 715, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 425,—; aan J. V i s b a c h, het perceel Prins Willemstraat No. 12/Hooge Prins Willemstraat No. 1, benevens den kelder, gelegen onder het daarachter gelegen perceel Hooge Prins Willemstraat No. 3, een en ander kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 1810 geheel en No. 1198 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 1000,— per jaar; aan M. M o 1 e n d ij k, een gedeelte van perceel Bad- huiskade No. 12, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A F, No. 988 gedeeltelijk, van 4 Juli 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, bere kend naar f 1080,per jaar; aan J. C. van den To 1, de drie kamers aan de zijde van de Schouwburgstraat en een keuken op 1ste verdie ping van het perceel Schouwburgstraat No. 6, van 23 September 1918 tot en met 31 Maart 1919, tegen een huur prijs, berekend naar f 300,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „Visscherij M a a t sc h a pp ij en conserve nfab riek „G am- b r u n”, het perceel Marcelisstraat No. 61 en een daar naast gelegen visehloods met boet- en bergzolders, werk plaats en bergplaatsen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, Nos.2307 en 2465, alsmede de verdere, zich op het terrein van die kadastrale perceelen bevindende gebouwen, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 1500,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 93