1 1 1 I. Ten verkoop aangeboden voedingsmiddelen. 9 Melk. 100(1 Monsters bij melkverkoopers op straat genomen 1. Monsters bij melkverkoopers aan huis genomen 675 2. 3. 52 4. 595 5. 63 In aansluiting aan de tabel voorkomende op blz. 11 van het Jaarverslag over 1915, volgt hier de prijs van volle melk, tapte- en karnemelk over de janen 1916, 1917 en 1918. Stal- resp. weidemonsters in verband met gecon stateerde vervalschingen 'i 1 Monsters bij levering aan slijters ter opsporing van vervalschingen VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 In de eerste vijf maanden van het jaar was, aangezien de hoeveelheid door melkveehouders naar de Gemeente ge leverde melk onvoldoende was, aanvoer van belangrijke hoeveelheden regeeringsmelk noodzakelijk. Deze hoeveel heden bedroegen in de maand Januari wekelijks gemid deld: 250.000 L.; in de maand Februari: 335.000 L.; in de maand Maart: 390.000 L.; in de maand April: 220.000 L. en in de maand Mei 121.000 L. Eerst in de maand Juni werd de aanvoer van vrije melk voldoende, zoodat door de regee- ring de eerste drie weken slechts betrekkelijk geringe hoe veelheden behoefden te worden gezonden, n.l. gemiddeld 36.000 L. per week. Gedurende de zomermaanden was de aanvoer van vrije melk ruim voldoende en zelfs belangrijk grooter dan in normale jaren. De hoeveelheid consumptie- nielk, welke in normale jaren ongeveer 1.200.000 L. per week bedraagt, steeg in de maanden Juli, Augustus en September tot 1.450.000 L.; om daarna wederom te dalen, zoodat met ingang van 7 October tot rantsoeneering moest worden overgegaan. Het onderzoek naar de hoedanigheid en de samenstelling der gewone rauwe handelsmelk omvatte 2385 monsters, n.l.: Monsters door melkverkoopers ing├ębracht op grond van vermoedelijke vervalschingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 944