20 12 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Het aantal geconstateerde melkvervalschingen was dit jaar belangrijk grooter dan in een der laatste jaren. Vooral in de laatste maanden steeg bet aantal melkvervalschingen zoo belangrijk, dat het niet meer mogelijk was tegen eiken vervalscher proces-verbaal op te maken, zoodat in de maand November- uitsluitend de ergste knoeiers gerechtelijk vervolgd zijn. Zelfs melkslijters, die in de laatste jaren aan den dienst als reële handelaren bekend stonden, konden in het najaar de lust tot vervalschen niet bedwingen. Maar niet alleen was het aantal der aangetroffen ver- valschingen groot, ook het percentage van de toegevoegde vreemde bestanddeelen n.l. van water, van afgeroomde melk of van een mengsel van beiden was hooger dan sedert jaren het geval was geweest. Zoo steeg de hoeveelheid toe gevoegd water, die in de laatste jaren slechts zelden boven de 10 procent bedroeg, tot 30, ja zelfs tot 50 procent, terwijl de toegevoegde hoeveelheid taptemelk klom tot 100 pro cent en zelfs meer. Daarnaast werden nog talrijke gevallen geconstateerd, dat de slijter taptemelk afleverde, zoo door den kooper volle melk werd gevraagd. Deze laatste soort van knoeierij is, zooals reeds herhaaldelijk in vorige jaar verslagen is medegedeeld, in het algemeen moeilijk te constateeren. Den keurmeesters wordt door den slijter Door den bijslag op melk, welke uitsluitend wordt verstrekt op die melk, die als drinkmelk verkocht wordt, heeft men een juist overzicht gekregen van de hoeveelheden melk, welke wekelijks in onze Gemeente worden verbruikt. Op grond van de talrijke gegevens, waarover wij sedert den zomer 1916 beschikken en met inachtneming van de fac toren, die vooral in de beide laatste winters op de melk productie hun invloed hebben doen gelden, kan het gemid deld verbruik, aan consumptie-melk (drinkmelk), worden gesteld op 1.300.000 L. per week. Wel is waar, was dit verbruik, zooals gezegd, gedurende de zomermaanden van 1918 vrij belangrijk hooger en steeg zelfs tot ruim lx/s millioen L., doch dit was hoofdzakelijk het gevolg van de schaarschte aan andere voedingsmiddelen, waardoor de vraag naar melk belangrijk was toegenomen. Bij een kleinhandelprijs van lO’/s cent per Liter, de gemiddelde prijs vóór de crisisjaren, een prijs, die wij wel nimmer zullen terugzien, wordt dus hier ter stede jaarlijks een bedrag aan volle melk, welke uitsluitend voor directe con sumptie dient, uitgegeven van ongeveer zeven millioen Hulden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 946