1912 1913 1914 i! 13 I J a a r. Uit het volgende overzicht blijkt, dat het aantal proces- sen-verbaal dit jaar buitengewoon groot is geweest. Aantal processen-verbaal voor volle melk. 1915 191C> 1917 1918 38 15 11 35 2G 55 97 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 Tegen melkvervalschers wordt op grond van de veror dening op de keuring van eet- en drinkwaren proces volkomen juist opgegeven in welke vaten zich volle melk en in welke zich taptemelk bevindt, de klanten daar entegen ontvangen een mengsel van beide melksoorten of uitsluitend taptemelk, terwijl zij den prijs van volle melk betalen. Om deze practijken tegen te gaan moet de keur meester de aflevering constateeren, terwijl bovendien de kooper bereid moet worden gevonden de verklaring voor den rechter af te leggen, dat hij melk, zooals de koe geeft, heeft gevraagd. Deze knoeierijen zijn slechts te bestrijden door bij ver ordening te bepalen, dat de melksoort op een voor den kooper duidelijk leesbare wijze op de vaten moet zijn aan gegeven, in welk geval ieder zich dus kan overtuigen, dat hij de melk ontvangt, die de melkverkooper onder een bepaalden naam verkoopt; de ambtenaren van den keu ringsdienst kunnen alsdan door regelmatige controle nagaan of de melk in samenstelling overeenkomt met het opschrift op het vat aangebracht. Gemist wordt hier helaas altijd nog een speciale ver ordening op den handel en den verkoop van melk, de omstandigheden zijn naar mijn oordeel thans echter niet gunstig om tot invoering van een dergelijke verordening, welke niet alleen beoogt, het vervalsehen van melk tot een minimum terug te brengen, maar tevens hygiƫnische misstanden in den melkhandel welke maar al te veel bestaan zooveel mogelijk te bestrijden, over te gaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 947