K 20 14 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 11101)- Het gemiddelde vetgehalte van alle onderzochte sters bedroeg dit jaar 3.01 tegen 3.05 in 1917. Als ondeugdelijk van samenstelling werden wederom aangemerkt alle melkmonsters, waaromtrent toevoeging van minderwaardige bestanddeelen, met name water, taptemelk of onttrekking van waardevolle bestanddeelen (room), was gebleken. Het percentage der monsters, dat als ondeugdelijk van samenstelling moest worden beschouwd, bedroeg 10.8 een cijfer dat er op wijst, dat de voedings waarde der melk als gevolg van vervalsching, vrij belang rijk is achteruitgegaan, niettegenstaande de vrij scherpe controle, die op dit belangrijke voedingsmiddel wordt uitgeoefend. Ter constateering der vervalschingen werd in vele ge vallen tot het nemen van monsters bij levering der melk verbaal opgemaakt, maar bovendien wordt hun, ingevolge het reglement op den melkbijslag, den bijslag op melk gedurende eenigen tijd, welke verband houdt met den aard der overtreding, alsmede met bet feit of de betrokkene reeds meermalen voor eenzelfde overtreding met den strafrechter in aanraking is geweest, onthouden, terwijl bovendien zijn naam in de gemeentelijke crisiscourant wordt bekend gemaakt. Niettegenstaande deze straffen, schijnt melkvervalschennog altijd een zeer loonend werk te zijn. Zonder twijfel zou het aantal vervalschingen belangrijk grooter zijn geweest, zoo niet het tijdelijk inhou den van dezen bijslag en de publicatie krachtige wapenen tegen de vervalschers waren geweest. Vooral sedert de invoering der rantsoeneering (17 November), waarbij melk op bons verkrijgbaar wordt gesteld, is de knoeierij met melk belangrijk toegenoinen. Dit is ook begrijpelijk, zoo men weet, dat talrijke liters melk tegen hooge prijzen (n.l. 30 a 35 cent per Liter) worden afgeleverd zonder daarvoor bons in ontvangst te nemen. Elke liter water of taptemelk, welke door een slijter als volle melk wordt verkocht, behoeft door hem niet te worden verantwoord, zoodat de op deze wijze verkregen vrije melk tegen hoogen prijs aan klanten, die het met de rantsoeneering niet zoo nauw nemen, wordt geleverd. Daarnaast worden waar de gemeente niet is overgegaan, tot het invoeren van melk- centralen, zooals door den Minister in de regeling voor de consumptie-melkvoorziening is verlangd, talrijke hoe veelheden clandestien ingevoerde melk tegen prijzen be langrijk hooger dan den vastgestelden maximumprijs vrij verkocht. Ook deze melk werd, om de winst zoo groot mogelijk te doen zijn, bovendien nog vervalscht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 948