15 I-' ii j Afgeroomde melk. Ook de verleiding tot het vervalschen van afgeroonide melk bleek dit jaar grooter dan andere jaren. Tegen vijf melksljjters is proces-verbaal opgemaakt wegens het afleveren van met water vervalschte taptemelk. Ook bij het constateeren van deze vervalsehingen werd VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 Over de zindelijkheid bij sommige slijters valt niet te roemen, meermalen werd geconstateerd, dat de in gebruik zijnde melkmaten nog resten bevatten van ingedroogde, be dorven (rottende) melk van vorige dagen. Tegen dergelijke en andere hygiƫnische misstanden kan de dienst ten slotte niets doen, nergens is een voorschrift, dat dergelijke han delingen strafbaar stelt. Zoodra meer normale tijden zijn aangebroken, zal een speciale melkverordening niet langer achterwege mogen blijven of zal m.i. moeten worden over gegaan tot het oprichten van een of meer gemeentelijke melkcentralen. aan den slijter eventueel tot het nemen van stal- of weide- monsters overgegaan. Hieruit blijkt wel, dat er naar gestreefd wordt, terug te gaan tot de oorzaak der ondeug delijkheid. Indien een melkslijter op grond van een door hem ingesteld voorloopig onderzoek, meent, dat hem ondeug delijke melk wordt geleverd, is hij verplicht hiervan onverwijld kennis te geven aan den dienst. Is de slijter daarentegen nalatig, d.w.z. verzuimt hij die voorzorgen te nemen, welke binnen zijn bereik liggen, dan wordt hij aansprakelijk gesteld voor de ondeugdelijke waar, die hij verkoopt, zelfs ook in gevallen, waaromtrent een nader onderzoek aantoont, dat de oorzaak der ondeugdelijkheid bij zijn leverancier, den grossier of melkveehouder, moet worden gezocht. In dat laatste geval wordt ook tegen den vervalseher een strafvervolging ingesteld. In vele gevallen was een nader onderzoek bij den leverancier echter niet noodig, omdat de schuld van den melkverkooper aan de hand van verklaringen voldoende kon worden beschouwd. Naar aanleiding van een onvoldoende samenstelling der ten verkoop aangeboden melk, werd 49 maal de melk bij levering aan slijters bemonsterd, terwijl voorts in 18 ge vallen stal- of weidemonsters bij melkveehouders werden genomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 949