92 i aan den Staat der Nederlanden, 216 M2. Ge- meentewater, uitmakende een gedeelte van de gracht, ge legen tusschen de Prinsessegracht en het Smidswater, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie E, No. 2706 gedeeltelijk, van 1 September 1917 tot en met 28 Januari 1918 tegen een huurprijs van f 324, I y aan L. M. E1 z e r m a n, het benedenhuis c.a. van per ceel Badhuiskade No. 13, kadastraal bekend als gemeen te ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2524, van 11 Juni 1918, tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, bere kend naar f 500,per jaar; aan T. V o n k, de perceelen weiland, gelegen in den Oost-Escamppolder nabij den Moerweg, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A L, Nos. 222 en 224, te zamen groot 1 H.A., 54 A., 70 e.A. en de per ceelen, gelegen alsvoren, kadastraal bekend als gemeen te ’s-Gravenhage, Sectie A L, Nos. 211 tot en met 220, te zamen groot 2 H.A., 18 A., 25 c.A. en uitmakende de eendenkooi met woning, schuur en tuin, zulks wat be treft het weiland van 1 Januari 1918 tot en met 31 De cember 1922 en wat betreft de eendenkooi met woning, schuur en tuin, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1923, tegen de volgende huurprijzen: voor het weiland een huurprijs van f 175,per jaar, voor de eendenkooi f 100,per jaar en voor de woning, de schuur en den tuin f 175,per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „N a t i o n a a 1 Grond bezi t”, ongeveer 1000 c.A. grond, gelegen aan den Zeesluisweg nabij de binnenvoorhaven der Vis- schershaven en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A K, No. 4762 gedeeltelijk, van 15 De cember 1917 tot en met 14 December 1918, tegen een huur prijs van f 1000, aan E. F. Th. W a r f f e m i u s en H. v a n L e e u w e n, handelende onder de firma E. W a r f f e m i u s en C o., ongeveer 10 A., 50 c.A., grond, uitmakende een gedeelte van de Herzogstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A B, No. 1127 gedeeltelijk, van 1 October 1917 tot en met 31 Mei 1918, tegen een huurprijs van f 200,—;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 94