16 Karnemelk. Andere nielkpraeparaten. Ten aanzien van andere nielkpraeparaten kan nog wor den meegedeeld, dat in het begin van het jaar een vrij uitvoerige controle heeft plaats gehad op de ten verkoop aangeboden volmelkpoeder. Bij de onderzoekingen bleek een aantal melkverkoopers taptenielkpoeder tegen den prijs van volmelkpoeder te verkoopen, waaraan door den dienst spoedig een eind is gemaakt. Voorts bleken eenige partijen taptenielkpoeder in be dorven toestand te verkeeren, zoodat zij buiten consumptie zijn gebracht. den slijter gedurende eenigen tijd den bijslag op melk ont houden. Tegen een slijter, die reeds enkele malen was gewaar schuwd, is proces-verbaal opgemaakt, wegens het toevoegen van een conserveermiddel n.l. formaline aan melk. Nogmaals zij er op gèwezen, dat taptemelk en karnemelk goedkoope en goede voedingsmiddelen zijn. De voedings waarde van 1 L. taptemelk, welke thans 71/- cent kost, komt overeen met die van 5 eieren waarvoor thans ongeveer 5 X 0.25 f 1.25 wordt betaald en met die van ongeveer 2*/«- ons mager vleesch, waarvan de prijs tegenwoordig on geveer f 0.80 bedraagt. De beschikbare hoeveelheden karnemelk waren dit jaar belangrijk kleiner dan vorige jaren, zoodat het aantal genomen monsters beneden dat van voorheen bleef. Ook bleek de samenstelling niet bevredigend. Het per centage der monsters waarvan de vetvrije droogrest lager was dan 7.5 bedroeg 25.0 Het gemiddeld gehalte aan vetvrije droogrest van de genomen monsters bedroeg 7.83%. Tegen enkele melkslijters is proces-verbaal opgemaakt wegens het verkoopen van karnemelk van ondeugdelijke samenstelling, terwijl aan 6 slijters een waarschuwing is gegeven. Bij de controle op deugdelijken toestand werden hier en daar partijen aangetroffen, welke als ongeschikt voor menschelijk gebruik moesten worden afgekeurd. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 950