'i 1 17 i Brood. vet eiwit melksuiker suiker (saccharose) invertsuiker aseh 0.3— 0.4 8.0— 9.6 12.0—15.0 43.9-48.9 0.2— 0.5 2.0— 2.8 Sedert de invoering der broodrantsoeneering (5 Februari 1917), is door de bakkers in overleg met den Keuringsdienst ten gerieve van het publiek het gewicht van het wittebrood regelmatig in dier voege gewijzigd, dat het gewicht van het brood zooveel mogelijk overeenkwam met het door de .Regeering vastgestelde dagrantsoen. Zoo was het gewicht van het wittebrood ten tijde dat de geldigheidsduur der broodkaarten 11 dagen bedroeg: 250 gram I1/» K.G.) of veel vouden van 250 gram. Sedert 20 Maart kon slechts 200 gram of 2 ons per dag en per hoofd worden verstrekt, zoodat de brooden toen een gewicht kregen van twee ons of een veel voud daarvan. Het gewicht van het bruinbrood is echter sedert de rantsoeneering niet veranderd, omdat de bruin broodkaarten uitsluitend bons van 400 gram bevatten. Een vrij uit gebreid onderzoek heeft plaats gehad naar de samenstelling der door de Regeering gedistribueerde gecondenseerde taptemelk met suiker. De samenstelling van dit melkpraeparaat bleek te schommelen tusschen de navolgende grenzen: Aangezien taptemelk gemiddeld 3.5 eiwit en 5.0 melk suiker bevat, komt 1 K.G. gecondenseerde taptemelk in voedingswaarde overeen met bijna 3 Liter taptemelk waar aan 4.5 ons suiker is toegevoegd. Ik zeg bijna, omdat zooals uit de verkregen analysencijfers van de door de Regeering geleverde gecondenseerde taptemelk is af te leiden, is het gehalte aan eiwit en melksuiker in de meeste gevallen te laag. Immers zoo bij de verdunning van één deel gecondenseerde taptemelk met twee deelen water een pro duct moet ontstaan, dat in samenstelling met taptemelk overeenkomt, zou het eiwitgehalte der gecondenseerde taptemelk ongeveer 10.0 en het melksuikergehalte onge veer 15.0 moeten bedragen en aan dezen eisch voldeed bijna geen der beschikbaar gestelde zendingen, in den regel toch was het melksuikergehalte ongeveer 12 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 951