j 20 19 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Meel en meelpraeparaten. i j Van de onder fantasienamen ten verkoop gestelde in den regel in earton verpakte puddingineelen en aanverwante artikelen, heeft tegen het eind van het jaar een vrij uit voerig onderzoek plaats gehad. Dit bleek noodig en wel op grond van de herhaalde klachten van personen, die na het gebruik van bepaalde meelsoorten ziekteverschijnselen hadden vertoond. Vooral over het z.g. Donsco’s ontbijt- voedsel, dat naast tapiocazetmeel en tapiocawortelmeel in de laatsten tijd ook pronkboonenmeel bevatte, kwamen talrijke klachten in. In dit boonenmeel komt een giftige stof voor, het z.g. phasine. Dat deze stof bij het gewone gebruik geen giftige werking uitoefent, is daaraan toe te schrijven, dat deze boonen altijd in gekookten toestand worden ge noten. Waar het phasine niet bestand is tegen hooge tem peratuur, is het in gekookte voedingsmiddelen gedenatu reerd en onwerkzaam geworden. Alleen indien betrekkelijk groote hoeveelheden pronkboonen rauw worden gebruikt, kan door het daarin aanwezige phasine vergiftiging op treden. In den regel wordt het meel ter bereiding van pud dingen niet aan kooktemperatuur blootgesteld, zoodat dus phasine zijn werkzaamheid in vele gevallen niet verloren heeft en wel als oorzaak van de talrijke klachten moet worden aangemerkt. Bij alle wederverkoopers is het Donsco’s ontbijtvoedsel in beslag genomen en daarna in overleg met den fabrikant voor andere doeleinden dan als voedsel voor den mensch, bestemd. In de maand December kwamen van een aantal bakkers, alsook van particulieren, talrijke klachten in over de slechte kwaliteit van het z.g. regeeringsmeel resp. het daar van bereide bruinbrood. Het meel had een hoogst onaan- genamen reuk, welke deed denken aan die van bedorven rottende kaas. Bij nader onderzoek bleek, dat de oorzaak dezer ondeugdelijkheid moest worden toegeschreven aan het in het regeeringsmeel aanwezig aardappelpoeder, al thans bij microscopisch onderzoek bleek bij vele monsters het aardappelzetmeel bezet te zijn met schimmels, terwijl in andere monsters talrijke bacillen werden aangetroffen. Al deze partijen zijn in overleg met het Rijkskantoor voor graan en meel aan den leverancier teruggezonden en door deugdelijke waar vervangen. Niet zoo welwillend toonde dit Rijkskantoor zich met be trekking tot een partij sterk duf regeeringsmeel aan een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 953