f te 20 4. 22 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. BENAMING. Ovochocoline 95 25< i f Rn Ovovaline 230 51 10 f 1.60 Spijs vetten. Prijs per K.G- Resultaat van het onderzoek. In verband met de vetrantsoeneering, welke op 3 Juli 1918 van regeeringswege is ingevoerd, werden van dien Prijs per pakje in centen. Netto inhoud per pakje in grammen. Gekleurd mengsel van taptemelkpoeder, suiker 60 pCt. en chemicaliën. vernield, dat door de van 29 November 1918, No. 6422, de Burgemeesters is rnedege- Gekleurd mengsel van taptemelkpoeder, suiker 69 pCt. en chemicaliën. Eindelijk kan hier nog worden Regeering bij circulaire afdeeling Crisiszaken, aan deekl, dat tengevolge eener bijzondere regeling betreffende de beschikbaarstelling van aardappelmeel voor de berei ding van puddingpoeder een aantal fabrikanten verplicht zijn een gedeelte van hunne producten aan te bieden aan de gemeentelijke levensmiddelenbedrijven, tegen den prijs van IP/s cent per pakje. De grossiersprijs voor dit artikel werd bepaald op 12'/2 et. en de kleinhandelprijs op 14’ct. per pakje. Voorts wertl in deze circulaire opgemerkt, dat de pakjes steeds 70 gram puddingpoeder moeten bevatten en wel circa 30 gram suiker en 40 gram zetmeel: terwijl de Rggeering er voorts op wees, dat waar voor de fabricage van puddingpoeders voor de gezondheid nadeelige zetmeelsoor- ten zijn aangeboden, het aanbeveling verdiende, in elk bij zonder geval een nauwkeurig onderzoek te doen geschieden. In verband met deze laatste opmerking zijn op verzoek van het gemeentelijk distributiebedrijf aan den dienst van elke aangekomen partij monsters genomen en onderzocht. De geleverde waren bleken tot heden alle te voldoen aan de gestelde eischen, zoodat tegen de distributie daarvan geen bezwaar bestond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 956