20 24 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKW AREN. In verband met deze voorschriften, zij er op gewezen, dat men wordt aangeraden geen thee of koffiesurrogaten te koopen. welke niet voorzien zijn van het opschrift: „Inge scheven bij het T, K. I). (verkorting van Thee Koffie Dis tributiekantoor) onder Noletter Tot de keuringsdiensten voor voedingsmiddelen werd het verzoek gericht, na te gaan of de in hun ambtsgebied in den handel gebrachte surrogaten, voldeden aan de ge stelde eisehen. Bij de dezerzijds ingestelde controle bleek een koffie- surrogaat, dat niet bij het Rijkskantoor was ingeschreven, te worden verkocht met het boven vermelde opschrift. Het nummer en de letter waren dus valsch. Deze partij is in bezit genomen en ter beschikking van genoemd Rijkskan toor gesteld. Voorts leerde de onderzoekingen, dat als theesurrogaten worden aangeboden: cacaosehillen, gedroogde aardbeien bladeren, boschbessenbladeren, braambladeren, lindebloe sem, kersenbladeren, rozenbladeren, appelschillen, e. d., ter wijl ter vervanging van koffie, voornamelijk dienst doen. gebrande eikels al dan niet gemengd met peekoffie of met koffiestroop (gebrande stroop), voorts gebrande hyacinthenbollen, tulpenbollen, voederbieten. In de maand November zijn door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel voorschriften gegeven met betrekking tot de artikelen: koffieextract en koffie-essen- ces, waarin naast de maximumprijs, werd bepaald, dat 3 Liter koffieextract bereid moet zijn uit een extractie van 1 K.G. gebrande koffie, waaraan zijn toegevoegd hoogstens K.G. andere vaste stoffen en dat 1 L. k o f f i e- essence bereid moet zijn uit een extractie van 1 K.G. gebrande koffie, waaraan zijn toegevoegd hoogstens V K.G. andere stoffen. Voorts is de aflevering van koffieextract en koffieessence slechts toegestaan aan firma's, die als fabrikant van die artiekelen bij het Rijkskantoor voor Thee en Koffie zijn ingeschreven. Nagegaan zal worden of te dezer stede aangeboden kof- fiepraeparaten aan dezen eiseh voldoen. Wat de koffiesurrogaten betreft kan nog worden ver meld, dat evenals andere jaren een regelmatige controle op peekoffie en cichorei, de beide van ouds bekende ver vangingsmiddelen van koffie, is uitgeoefend. Alle onder- resp. „koffiesurrogaat”, den naam en de woonplaats van den fabrikant en de woorden ingeschreven bij het T. K. D. onder No

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 958