20 f i i 26 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Jam en Limonaden. J a in. a. b. L i in o n a d e n. Onderscheiden worden in hoofdzaak drie kwaliteiten van ]i monadensiropen, n.l.: 1. vruchtenlimonadesiroop, bereid uit vruchtensap en suikerstroop, moet bevatten minstens 30 gr. vruchtensap van deugdelijke samenstelling en 55 gr. suiker per 100 gr. siroop; 2. limonadesiroop, bereid uit natuurlijke vruchtenessence en suikerstroop, moet bevatten minstens 55 gr. suiker per 100 gr. limonadesiroop; 3. limonettestroop, bereid uit natuurlijke of kunstmatige vruchtessence, suikerstroop en aardappelstroop. Daarnaast komen nog twee dranken voor, die hier ter stede weinig worden aangetroffen, n.l. een verdunde limo nadesiroop, welke als limonade of alcoholvrije likeur wordt Van een aantal monsters jam, welke de Regeering door tusschenkomst der gemeente aan de wederverkoopers ver strekte, is nagegaan of zij als deugdelijk konden worden aangemerkt. Van alle onderzochte monsters bleek het watergehalte regelmatig beneden het door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel vastgestelden maxi mum van 35%: het was in het grootste aantal der onder zochte monsters zelfs beneden 30%. Het suikergehalte bedroeg gemiddeld ongeveer 70 en daalde slechts in enkele gevallen tot 65 Bij microscopisch onderzoek bleek de regeeringsjam naast de vruchtsoort waaraan de jam zijne benaming ontleende, bovendien te bevatten: rha- barber, appel en kruidbessen. Tegen het eind van het jaar en in het begin van 1919 kwamen zoowel van particulieren als van winkeliers talrijke klachten in over de door de gemeente geleverde jam. Bij onderzoek bleken deze klachten zeer gegrond, de jam, speciaal de z.g. aardbeienjam, had een carbolachtige smaak. Alle partijen zijn bij de winkeliers teruggenomen, terwijl de bij de grossiers aanwezige voorraad is gekeurd. In totaal werden ongeveer 100 kistjes jam van 10 K.G. ondeugdelijk verklaard en aan de consumptie onttrokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 960