20 28 VERSEAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. werd aangetoond, het percentage Van belang voor de beoordeeling van vleeschextraet is naast het gehalte aan stikstofverbindingen (of het stikstof- gehalte), het gehalte aan kreatine resp. kreatinine, omdat deze vleesehbasen tot heden slechts in vleesch en in dier lijke organen zijn aangetroffen. Volgens onderzoekingen van Lebbin bevat vleeschextraet 4.525.61 kreatinine, terwijl in N. Amerika wordt aangenomen, dat een vleesch extraet minstens 10 der stikstofverbindingen in den vorm van kreatine resp. kreatinine bevat. Men kan dus met de bekende voedingsmiddelenscheikundige Beythien aanne men, dat vleeschextraet gemiddeld 5 totaalkreatinine moet bevatten. Waar nu bouillonblokjes ten tijde van vleeschschaarschte ten minste 15 vleeschextraet moeten bevatten, daar kan uit de bepaling van het stikstofgehalte en van gehalte aan totaalkreatinine worden afgeleid of deze artikelen aan den gestelden eiseh beantwoorden. Van daar dat een aantal dezer blokjes in die richting zijn onderzocht, terwijl naast een microscopisch onderzoek tevens het keukenzoutgehalte in bepaald. Rekening houdende met het bovenstaande, moeten dus deugdelijke bouillonblokjes bevatten minstens 1 stikstof, minstens 0.5 totaalkreatinine en ten hoogste 65 keu kenzout. In de onderzochte monsters werd gevonden 0.170.26 stikstof en 00.25 kreatinine, m.a,w. naast bouillonblokjes waarin de bouillon vergeten was, werd als grootste hoe veelheid vleeschextraet gevonden 5 in den regel echter steeg, zoo vleeschextraet niet boven 1 Het hoofdbestanddeel voedingswaarde hebben bleek te zijn keukenzout, dat in hoeveelheden werd aange troffen tot ruim 80 van deze versnaperingen, want bouillon en vleeschextraet niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 962