li p 20 36 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 11. Politie. •4 13. Geneesheeren. 14. Onderzoekingen voor particulieren. In den loop van dit jaar zijn een vrij groot aantal onder zoekingen verricht ten behoeve der afdeeling Distributie van de Centrale Recherche der politie. Door deze afdeeling werden talrijke artikelen in bezit genomen waaromtrent inlichtingen met betrekking tot de samenstelling en kwa liteit werden verlangd. Van de resultaten der onderzoe kingen is aan de politie rapport uitgebracht. Door particulieren werden dit jaar 552 klachten ingediend betreffende de levering van vermoedelijk ondeugdelijke waren. Door geneesheeren werd de aandacht gevestigd op eenige voedingsmiddelen, welke vermoedelijk tot ziekteverschijn selen hadden aanleiding gegeven. Tot deze artikelen be hoorden: kaas, zuurkool, havermout, melk, suiker, vet e.a. De bij de wederverkoopers aanwezige voorraden zijn be monsterd en onderzocht, evenzoo het monster dat door den geneesheer in eenige gevallen was afgegeven. Van de uitkomsten bij deze onderzoekingen verkregen is den be trokken geneesheer bericht gezonden. Hier zij nog vermeld, dat van een geneesheer bericht was ontvangen, dat zich vermoedelijk tengevolge van het gebruik van spinazie vergiftigingen hadden voorgedaan. Bij onder zoek der nog aanwezige voorraad spinazie bleek deze lood houdend te zijn en te bevatten 0,36 lood per 100 gram droge stof. Een verder onderzoek bracht aan het licht, dat de spinazie was bereid in een koperen pan, waarvan het vertinsel 27,3 lood bevatte, terwijl het in de randen der pan zich bevindende soldeer, zelfs 45 lood vertoonde. De koperslager, die deze pan had geleverd is ernstig ge waarschuwd en er op gewezen, dat tin bestemd voor het vertinnen van vaatwerk ten hoogste 1 lood en dat sol deer, zoo het niet aan de binnenkant van kookpannen is aangebracht, hoogstens 10 lood mag bevatten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 970