21 5 ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. ken moeielijkheden, welke ondervonden worden bij de aan schaffing' van de dagelijksehe benoodigdheden voor het onderhoud van paarden, materieel en gereedschappen ble ven steeds grooter afmetingen aannemen en steeds meer dere uitgaven vorderen. Tekort aan fourage en benzine noodzaakte ook dit jaar tot een spaarzaam gebruik van voer- en werktuigen, terwijl, evenals in het vorige jaar, wegens uitputting der voorraden van verschillende artike len, de toevlucht moest worden genomen tot hulpmiddelen, welke veelal slechts op gebrekkige wijze voor het gestelde doel konden dienen. Het spreekt vanzelf dat deze toestand een nadeeligen invloed bleef uitoefenen op de uitvoering van den dienst en dat de eischen, welke hieraan in normale tijden gesteld werden, sedert lang niet meer gehandhaafd konden blijven. Vooral de toestand der paarden was niet zonder beden king. Het door de Regeering toegestane rantsoen kraeht- voeder werd van 200 K.G. op 100 K.G. per paard en per maand teruggebracht, terwijl de kwaliteit en de soort van dit voeder meer en meer veel te weuschen overlieten en soms zelfs nauwelijks aanspraak op dien naam kon maken. De groote schaarschte was zelfs oorzaak, dat de toevlucht moest worden genomen tot het voeren van stroohaksel en aardappelschillen. Het gemiddeld gewicht der paarden liep met niet minder dan 100 K.G. per paard terug, met het gevolg dat een vrij groot aantal op rust gesteld moest wor den. Behalve wegens de verkorting van den werktijd moest derhalve ook om deze reden (blijkens bijlage G) een grooter aantal paarden worden aangeschaft dan in normale om standigheden, om althans stagnatie in den dienst te voor komen. Nog vóór de instelling van de distributie van hooi kon een groote voorraad van dit artikel worden ingeslagen, waarvan, in verband met de daarna ondervonden onge regelde en onvoldoende aflevering door het Hooibureau, zeer geprofiteerd is. Als gevolg van het tekort aan hooi werden nog 3 per- ceelen weiland, toebehoorende aan de Gemeente, in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 978