21 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Eskamppolder gehuurd. Hiervan kon echter dit jaar nog niet geprofiteerd worden, zoodat een gedeelte van het be- noodigde gras werd aangekocht bij de firma H. Asberg en Co. te Rijswijk. De in het begin van het vorige jaar in het leven geroepen Verordening ter beperking van het gebruik van water (sehrobverbod) bleef gehandhaafd en heeft, voorzoover kan worden nagegaan, tot nu toe geen ongunstiger! invloed van beteekenis op den reinheidstoestand der trottoirs gehad. Ook dit jaar werd naar aanleiding van den bestaande)! voedernood het verzamelen van groenteafval en etensresten voortgezet. Vanaf 21 Mei werd hieraan een meer officieel karakter gegeven door de van Rijkswege in het leven ge roepen voorschriften houdende verbod van afgifte van aardappelschillen, groenteafval en etensresten aan anderen dan door het Gemeentebestuur daarvoor van een legiti matiebewijs voorziene personen. Niettegenstaande de hooge prijzen, welke door particulieren voor dit voeder werden besteed tot veel clandestienen verkoop aanleiding gaven, werden aanvankelijk, blijkens het onder „Diverse werk zaamheden” opgenomen staatje van de aangevoerde hoe veelheden, nog vrij gunstige resultaten bereikt, welke echter op het laatst van het jaar belangrijk slechter werden. Medio October werd de warmwatervoorziening weder in gesteld. In verband met de uitkomsten der exploitatie in het vorige jaar werd de prijs gesteld op f 0.05 per emmer tegen f 0.03 in het vorige jaar. Het is niet met zekerheid vast te stellen of deze prijsver!) ooging op den verkoop van invloed is geweest dan wel of andere factoren daartoe hebben medegewerkt, doch vaststaat dat, blijkens het onder „Diverse werkzaamheden” opgenomen staatje, het aantal verkochte emmers warm water slechts weinig meer be draagt dan 1/3 gedeelte van het vorige jaar. De in het vorige jaar door het College van Burgemeester en Wethouders ingevoerde opheffing van de reiniging der straten op Zondagmorgen bleef gehandhaafd. In het begin van dit jaar werd de provisorische vuil verbranding bij het Gem. Electrisch Bedrijf in gebruik ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 979