21 7 ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. nomen. Hoewel door deze inrichting geleidelijk een belang rijk deel van de vuilnisstoffen werd verbrand, zoo werd toch het bezwaar ondervonden, dat niet onder alle om standigheden op een bepaalde afname kon worden ge rekend, zoodat in den aanvoer op den asehstaal nog grootere schommelingen voorkwamen dan voorheen, hetgeen dik wijls, vooral op dagen van grooten aanvoer, alsmede bij gesloten water, groote moeielijkheden en extra kosten .ver oorzaakte. Voor de slakken, welker af voer door den Reini gingsdienst wordt bezorgd, moet nog voor een groot deel op bij de Gemeente in uitvoering zijnde werken een plaats gevonden worden, aangezien daarvoor wegens stilte in het bouwbedrijf nog weinig belangstelling bij particulieren bestaat. In verband met de bebouwing van het Laakkwartier werd het noodzakelijk dit stadsgedeelte van sectie I af te schei den en daarvan een nieuwe sectie te maken. Voor de daaruit ontstane sectie XV werd met ingang van 1 Mei in de Brug- mansstraat een pakhuis gehuurd, dat als posthuis werd ingericht. De gedurende vele jaren gevolgde wijze van uitreiking van sneeuwkaarten onderging dit jaar een belangrijke wij ziging. Thans geschiedt de verstrekking van sneeuwkaarten niet meer op een daarvoor door de Arbeidsbeurs verstrekte aanwijzing aan vrijwel ieder, die zich daarvoor aanmeldt, doch heeft deze plaats door bemiddeling van de verschil lende vakcomité’s, die opgave doen van de daarvoor in aan merking komende werklieden. Het voordeel hiervan is, dat thans de beschikking verkregen wordt over meer geschoolde werklieden, terwijl op deze wijze minder geschikte en niet gewenschte elementen bij voorbaat zijn uitgestoten. Het uurloon bedraagt thans f 0.50. In den loop van dit jaar werd door het College van Burgemeester en Wethouders het georganiseerd overleg in gesteld. Voor zooveel betreft de „ambtenaren-diensteom- missie” en „werklieden-dieustcommissie” bij dezen dienst, waarvan ondergeteekende voorzitter is, werden in dit jaar resp. 1 en 4 vergaderingen gehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 980