21 9 AMBTENAREN. I. Ambtenaren. 1 57 8 transporteeren. Transporteeren 57 6 1 17 1 1 1 1 4 Op den 31sten December 1917 waren onder den Directeur belast niet den uitvoerenden dienst de navolgende ambte naren: Hoofdopziehter Opzichters le klasse, met den persoonlijken titel van Hoofdopziehter 2e klasse Opzichter le klasse Opzichters 2e klasse Opzichters 3e klasse Magazijnmeester le klasse Magazijnmeester 2e klasse Machinist 2e klasse Teekenaar 3e klasse Portiers terwijl met den administratieve!! dienst belast waren: Administrateur-boekhouder Boekhouder 2e klasse le Klerken 2e Klerken Schrijvers Bode Geldophaler Directie en Personeel. 1 1 5 3 5 1 1 Dit aantal vermeerderde door: a. aanstelling van: 3 2e Klerken (W. J. Smeele, H. N. J. Teurlings en W. C. Bovelander) respectievelijk met ingang van 1 April, 17 Juni en 1 Juli 1918; b. aanstelling voor één jaar (art. 6a van het Amb tenarenreglement) van: 5 2e Klerken (D. G. A. Vink, G. N. Lammens, J. Ren-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 982