21 17 WERKLIEDEN. 12 andere dienstvoor- 2 Van de aangegeven ongevallen werd door <de Rijksver- zekeringsbauk in 35 gevallen een tijdelijke uitkeering toe gekend en in 3 gevallen een voorloopige rente, terwijl in 12 gevallen vrije geneeskundige hulp werd toegestaan en 8 aangiften niet als ongeval werden beschouwd; 25 gevallen betroffen losse werklieden. 1 1 1 10 3 3 4 16 3 3 1 d. Belooningen en straffen. Ingevolge artikel 45 van het Werkliedenreglement 1911 werd een eervolle vermelding wegens 25-jarigen trouwen dienst toegekend, gepaard gaande met een gratificatie: a. van f 15,en een extra verlofdag aan de werklieden: J. B. L. Colette, P. F. Dame, J. v. d. Meer en J. Spaans; b. van f 10,en een extra verlofdag aan de werklieden: J. Baaije en F. W. Borsje. Aan 82 werklieden moest in het geheel 158 maal straf worden opgelegd en wel: 100 maal wegens te laat komen; zich begeven in een herberg in diensttijd; beschadigen van dienstkleeding, materieel en eigendom van partieuliereu; wegblijven zonder bericht; onbehoorlijk optreden of bezigen van ongepaste uitdrukkingen tegenover supe rieuren dronkenschap in diensttijd; onnoodig tijdsverzuim en onttrekken aan de werkzaamheden; paardenmishandeling; zich toeƫigenen van afval; zich toeƫigenen en te gelde maken van dienstkleeding; niet naai- behooren zorgdragen voor paar den en gereedschap; poging tot diefstal; niet opvolgen van schriften.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 990