21 19 INRICHTINGEN. 1. 2. 3. 4. e. Dienstkleeding. In verband niet de duurte en sehaarsehte der stoffen is dit jaar aan de werklieden geen nieuwe dienstkleeding uit gereikt, doch werden de daarvoor in aanmerking komende jassen geverfd. De dienstkleeding voor de ambtenaren werd ondershands aangekocht. Inrichtingen. Op den 31sten December 1918 waren bij dezen dienst in gebruik de navolgende inrichtingen, gebouwen, enz.: het kantoorgebouw Brouwersgracht 2, annex posthuis voor den veegdienst in Sectie II; de asehstaal aan de Westerrstraat met de daarop staan de stallen, loodsen, ontsmettingsinrichting, asphyxiatie- inrichting en verdere gebouwen; de ziekenweide, grenzende aan den snb 2 genoemden asehstaal en een weiland gelegen aan de Hoefkade; de asehstaal aan den Westduinweg met de daarop staande loods, stal en ontsinettingsoven 5°. idem, gestraft met vermindering van het weekloon met 1/10 gedeelte gedurende 6 weken; 6°. bij herhaling in werktijd zoeken naar brandstoffen en de in verband daarmede aangenomen houding, gestraft met een boete van f 0,26. In het geval sub 1°. werd de omschrijving van het ver grijp door het Scheidsgerecht veranderd in „handelen in strijd met gegeven voorschriften, vermoedelijk met bedrie- gelijke bedoelingen”, terwijl de straf werd verminderd tot inhouding van 1/20 gedeelte van het loon gedurende 3 maanden. Inhet geval sub 2°. werd de straf gehandhaafd, doch de omschrijving van het feit gewijzigd in „het te ruw behandelen van een paard”, terwijl in het geval sub 3°. de boete werd verminderd tot f 0,26. Betreffende de gevallen sub 4°„ 5°. en 6°. was door het Scheidsgerecht op 31 De cember 1918 nog geen beslissing genomen. Een overzicht van de straffen over de jaren 19061918 geeft bijlage F.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 992