21 26 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Ophaaldienst van asch en vuilnis. I 8 1) Verminderd door de stichting van sectie XV. Transport. 30 wagenw. en 3 schuitenw. II III 8 wageirwijken 8 en 2 schuitenw. 18 wagenwijken en 1 schuitenw. in 1917 8 wagenw. Voor het hoefbeslag’ waren 3 hoefsmeden in dienst. Er werden 6533 hoefijzers ondergelegd, d. i. per paard en per jaar 36. Bovendien werden 446 hoefijzers verlegd. Kurk- of gunnni-inlegsels vorderden toepassing in 4 gevallen. Alle hoefijzers zijn in eigen beheer vervaardigd. De totale kos ten aan arbeidsloon, hoefijzers, enz. bedroegen f 16.844.56 of per paard en per jaar f 93.06. Het onderhoud van tuigen en, voor zoover mogelijk, het aanmaken van nieuwe tuigen geschiedde in eigen beheer door 2 zadelmakers en een helper. 14 wagenwijken en 1 schuitenw. tegen 34 wagenw. en 3 schuitenw. in 1917 en 2 schuitenw. in 1917 In verband met het steeds nijpender wordende gebrek aan stalruimte en wagens, moest in dit jaar het afhalen van huisvuil in enkele nieuw bebouwde stadsgedeelten als de noodwoningen en de woningen der Belgische uitge wekenen aan den Westduinweg, alsmede de Gemeente- woningen aan het Afvoerkanaal bij de Zeesluis op den namiddag worden gesteld, in plaats van op den voormiddag, zooals gebruikelijk is. Het is te voorzien, dat onder de ge geven omstandigheden verder in deze richting gewerkt zal moeten worden. Overigens kwam in de wijze van het ophalen van asch en vuilnis geen verandering. De vijftien secties, waarin de stad verdeeld is op 31 December 1918, zijn onderverdeeld in onderstaand aantal wagenwijken, in welke om den anderen dag wordt op gehaald. Sectie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 999