INHOUD. Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt. Bladz. HOOFDSTUK I. 1 BEVOLKING II. 5 KIEZERSLIJSTEN EN VERKIEZINGEN w III. 16 GEMEENTEBESTUUR IV. 45 GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN, -WERKEN n 51 EN -INRICHTINGEN Vla. MEDISCHE POLITIE 128 VI5. GEMEENTEPOLITIE 153 VII. KWARTIERING EN OEFENINGEN IN 164 DEN WAPENHANDEL VIII. 167 KERKELIJKE ZAKEN w IX. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN- n 172 SCHAPPEN X. 222 ARMWEZEN XI. 235 LANDBOUW EN VEETEELT XII. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP- 238 VAART XIII. 240 EN ANDERE BEDRIJVEN INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL NATIONALE MILITIE, LANDWEER, LAND STORM, VRIJWILLIGE DIENST, IN-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 2