34 Verordening op het beheer van fondsen der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening op het „Boetefonds” der gemeente ’s-Gra venhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening betreffende het fonds voor ambtenaars eigen pensioenen. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening op het fonds voor de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap van de Gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening, houdende wijziging der Verordening tot regeling van de Gynjnasia der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening tot wijziging der Verordening voor de Openbare Scholen voor Middelbaar Onderwijs der ge meente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. na de daarin laatstelijk bij Raadsbesluit van 25 Maart 1912 aangebrachte wijziging. Vastgesteld 14 April 1919. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onder wijzeressen in handwerken. Vastgesteld 14 April 1919. Verordening tot wijziging der Verordening, regelende het herhalingsonderwijs aan de buitengewone scholen voor Lager Onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 14 April 1919. Verordening tot wijziging van de Verordening voor den cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 14 April 1919. Verordening, regelende de bezoldiging van het perso neel, vallende onder het Ambtenarenreglement, en het verplegend personeel van het Gemeenteziekenhuis. Vast gesteld 29 April 1919. Verordening tot wijziging van verschillende verorde ningen op het beheer van takken van dienst en fondsen. Vastgesteld 12 Mei 1919. Verordening tot regeling van de jaarwedden der leeraren en leeraressen aan de Gemeentelijke Handels- dagschool met 3-jarigen cursus. Vastgesteld 26 Mei en 16 Juni 1919.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 37