41 subsidie te Gemeentebank van Leening, het personeel der Brand weer en het in politie- en administratieven dienst zijnde personeel der gemeentelijke politie. Twaalfde vergadering op 16 Juni. Aangenomen wordt het praeadvies op het verzoek van de Vereeniging „Kin dervoeding” om haar voor het jaar 1919 een verleenen van f 112.000, Geinterpelleerd wordt door den heer L. B u u r in a n over de aanneming van personeel voor den gemeente lijken schoonmaakdienst; door den heer J. H. de K 1 e r betreffende de arbeidsvoorwaarden, waaronder het per soneel in de kiosken van de N.V. „Segboers Uitgevers maatschappij” werkt; door den heer W. O. A. Koster, aangaande een geweigerd verlof aan een ambtenaar. Dertiende Vergadering op 30 Juni. De Voorzitter houdt een rede, ter herdenking van den heer J. Juriaan Kok. Aangenomen wordt het voorstel om het aan de Stad- houderslaan gelegen gemeenteterrein te bestemmen tot stichting van museumgebouwen. Elfde vergadering op 26 Mei. Verworpen werd het voorstel van de Raadsleden M van Steen b erge n en II. J. B o r g h o 1 s om het gemeentelijk halbedrijf in gaande 1 Juni 1919 op te heffen. Aangenomen wordt het voorstel in zake de invoering van den 8-urigen arbeidsdag en den vrijen Zaterdag middag. De heer C. D. Wessel ng interpelleert over de samenstelling van de Commissie van Advies nopens den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, de heer L. B u u r m a n betreffende een voorloopige uitkeering aan personeel van den schoonmaakdienst en den heer v. Langen ten opzichte van de gasrantsoeneering. Tiende vergadering op 12 Mei. Aangenomen wordt het voorstel tot uitbreiding van het politie-personeel. Door den heer Dr. W. W. v. d. M e u 1 e n wordt ge interpelleerd in zake de toepassing van de verordening op de winkelsluiting; door den heer H. Siebelts over meel- en broodprijzenverhooging en door den heer V a n S t e e n b e r g e n betreffende het gemeentelijk hal bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 44