42 Negentiende vergadering op 2 September. Beëediging en installatie van de Iwnoemde Raadsleden. De zeventiende vergadering, uil geschreven voor 14 Augustus kan geen voortgang hebben, omdat het ver- eischte aantal leden niet tegenwoordig is. Achttiende vergadering op 15 Augustus. Aangenomen wordt het praeadvies op het adres van de Vereeniging Haagsche Burgerwacht”, houdende verzoek om haar een jaarlijksch subsidie van f 10.000,te verleenen. Den heer Siebelts interpelleert over de Huureom- missiewet. Veertiende vergadering op 14 Juli. Verworpen wordt het voorstel om de bureaux van de Directie der Gemeen tebelastingen en van het Gemeen telijk Pensioenbureau over te brengen naar het gebouw ..Mercurios” aan het Koordeinde. Twintigste vergadering op 15 September. Geïnterpel leerd wordt door de heeren L. F. Guit en L. B n u r- ni a n over de toekenning van een voorschot aan het ge- Het voorstel om den gasprijs te verhoogen en om de bepalingen nopens de gasrantsoeneering in te trekken wordt aangenomen. Geïnterpelleerd wordt door de heeren G. G. v a n A s, betreffende den woningnood en door Mr. A. C. Crena de long h over het ongeval bij het Volkszeebad. Vijftiende vergadering op 28 Juli. Aangenomen wordt het voorstel om aan Dr. Th. H. P. v. Aalst op zijn ver zoek op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen als Rector van het Gymnasium aan de Laan van Meer- dervoort. Den heer B u u r m a n interpelleert in zake vrije Wee ding Brandweerpersoneel. Zestiende vergadering op 11 Augustus. De Voorzitter houdt een toespraak tot de scheidende Raadsleden. Verdaagd wordt de beraadslaging over het praead vies op het adres van de Vereeniging „Haagsche Bur gerwacht”, houdende verzoek om haar een jaarlijksch subsidie van f 10.000,te verleenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 45