43 nieentepersoneel en door den heer J. J. V e r b u r g be treffende den Eersten Hulpdienst. Een en twintigste vergadering op 19 September. Aan genomen wordt het voorstel tot het aangaan van een leening, groot f 20.000.000. Twee en twintigste vergadering op 29 September. Aan genomen wordt het voorstel, om te besluiten tot de vestiging van een vierden Gemeentelijken Handels- eursus, onder leiding van een zelfstandigen Directeur, in de Hoogere Burgerschool aan de 3e v. d. Boschstraat. Geschorst wordt de beraadslaging over het voorstel om vast te stellen verordeningen, onderscheidenlijk tot het toekennen van een uitkeering ineens aan liet per soneel der Gemeente ’s-Gravenhage en tot wijziging der Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Aangenomen wordt het praeadvies op de motie van het voormalig Raadslid K. ter L a a n, inzake stichting van een gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. Het voorstel om goed te keuren, dat Mr. J. H. d e B a s ook gedurende den verderen duur van de ongesteldheid van den Gemeentesecretaris als diens plaatsvervanger optreedt, wordt aangenomen. Drie en twintigste vergadering op 6 October. Gewijzigd aangenomen wordt het voorstel, om vast te stellen ver ordeningen, onderscheidenlijk tot het toekennen van een uitkeering ineens aan het personeel der gemeente ’s-Gra venhage en tot wijziging (’er Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Eveneens gewijzigd wordt aangenomen het voorstel, om Burgemeester en Wethouders een nader te regelen financieel crediet van f 60.000.te verleenen voor het verstrekken van bijslagen op pensioenen en wacht gelden en om vast te stellen een Verordening betref fende het verleenen van bijslag op pensioenen en wacht gelden. Beantwoord wordt de interpellatie van den heer Verburg, betreffende het weigeren van hulp door den Eersten Hulpdienst. De heer J. J. M u y 1 w ij k inter pelleert over den opslag van aardappelen door bemid-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 46