en de i van deling van de gemeente en de heer J. J. van Langen over den gasprijs. Vier en twintigste vergadering op 20 October. Inge- Ingekomen is eene missive van de Gedeputeerde Sta ten der Provincie Zuid-Holland, houdende mededeeling, dat door hen is aangehouden de beslissing omtrent het Raadsbesluit van 6 October, waarbij de post „Inkom stenbelasting" der begroeting voor 1919 met f 1.500.000, wordt verhoogd. Aangenomen wordt het voorstel om, met intrekking van het betrekkelijk besluit van 6 Octo ber, Burgemeester en Wethouders, ter zake van een bij slag op pensioenen en wachtgelden een nader finantieel te regelen erediet te verleenen van f 150.000, Vijf en twintigste vergadering op 3 November. Geïn terpelleerd wordt door den heer W. O. A. Koster be treffende een Vlieghaven in de Westduinen: door den heer S i 1 v i u s betreffende aankoop van Amerikaan- sche schoenen. Zes en twintigste vergadering op 10 November. Door Mevr. G. W. Bleu m i n k - L o u m a n wordt geïnter pelleerd over de staking van den verkoop van groenten in de hallen. Zeven en twintigste vergadering op 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 29 November en 1 December. Beraadslaging over de ontwerp-begrootingen voor 1920 van de Gemeente, en van de verschillende Gemeentebedrijven en -instel lingen. Aangenomen wordt het voorstel om te wijzigen de Verordening voor de Buitengewone Scholen voor Lager Onderwijs. Aangenomen wordt het voorstel om vast te stellen Verordeningen, onderscheidenlijk op de heffing invordering eener belasting, onder den naam „Straatbel astin g”. Acht en twintigste vergadering op 15 December. Aan genomen wordt de motie van den heer Buurman in zake het verleenen van verlof aan gemeentewerklieden. Negen en twintigste vergadering op 29 December. Ge ïnterpelleerd wordt door Mevr. G. W. Bleumink- Louman in zake het Tehuis voor Onbehuisden. 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 47