I 3 Oud-Wethouders. Oud-leden van De verhouding der sterfte was gunstiger dan in het jaar 1918. Op 31 December fungeerden als onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de heeren Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Oud-Burgemeester. A. C. A. van VĂ¼UREN, Wethouder. R. A. van Sandick, Lid van den Raad. J. C. Jansen, Mr. J. D. Verbroek, J. Simons, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, den Raad. Op gemeld tijdstip fungeerden als bezoldigd Ambte naar van den Burgerlijken Stand, de Ambtenaren ter Secretarie B. J. Warnars, W. H. van der Heijden, L. J. van der Wulp, M. W. C. Korpel, L. F. van den Belt, G. W. Nieuwstraten, P. J. F. van Betten, I Plaatsvervangend Ambtenaren W. M. Joosten, 1 van den Burgerlijken Stand. Bij de vaststelling van het bevolkingscijfer en de daaraan verbonden becijferingen, strekte het bevolkings cijfer, aangewezen bij Provinciaal Blad van Zuid-Holland No. 57 van 20 Juni 1919 A. No. 979, tot uitgangspunt. B. Registers van Bevolking. De Bevolkingsboekhouding in kaartsysteem voldoet in alle opzichten. In het belang eener richtige bijhouding der Bevolkings registers werden 10390 personen per post gewaarschuwd tot het doen van aangiften van verhuizing of van vesti- I ging in de Gemeente, terwijl in het afgeloopen jaar 9070 perceelen roet 19340 gezinnen door de controleurs bij het Bevolkingsregister werden gecontroleerd. Ingeschreven werden als komende van elders 28529 personen. Afgeschreven werden 23291 personen. als vertrokken naar elders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 6