23 10 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEX. V. Werktuigen, gereedschappen enz. Het onderhoud geschiedde bijna uitsluitend in eigen be heer; eenige herstellingen van grooteren omvang, werden door verschillende particuliere ondernemingen uitgevoerd. Het nieuwe materieel werd grootendeels van verschillende leveranciers betrokken. In eigen beheer werden o. m. aangemaakt: 22 houten hamers, 5 enkele ladders van verschillende sporthoogten, 5 dubbele ladders van 21 sport, 5 kistjes voor maaigereedsehap, 2 opzetbakken, 20 vervoerbakken, 1 waterpasrij, 1 behangerstafel. Daar dit een minder gewenschte toestand is te achten, zal hierin binnen afzienbaren tijd dienen voorzien te wor den, door stichting in dit kwartier van een behoorlijke bergplaats, eventueel met of zonder schaftlokaal. De drang tot bezuiniging en de hooge bouwkosten, hielden ook dit echter nog tegen. Het aanbrengen van eenige verbeteringen, tot wering van tocht, in de groote palmenkas, waarmede het vorige jaar was aangevangen, werd dit jaar voleindigd; ten einde deze kas, al naar gelang van de behoefte der planten, beter op temperatuur te kunnen brengen en houden, werd in het afgeloopen jaar daarin een verwarmingstoestel van groo- tcre capaciteit aangebracht en werden de verwarmings buizen uitgebreid; tegelijk hiermede werden nog eenige verbeteringen in het verwarmingsbuizennet aangebraoht. Aan het schaftlokaal aan den Kweekerijweg werden zonneblinden aangebracht. De bij den watertoren behoorende, zich in het vaarwater bevindende, filterbak moest worden vernieuwd en werd tegelijkertijd verbeterd. In het schaftlokaal aan het Hofwijckplein werd een aan- ang gemaakt met het aanbrengen van eenige gereedschap- kastjes. In de dienstgebouwen aan den Sparrenweg en aan het Hofwijckplein werd in het afgeloopen jaar ingebroken; daarbij werden verschillende gereedschappen en materia len, alsmede eenige daar geborgen kleedingstukken van werklieden ontvreemd. De door het bedrijf geleden schade werd door de Verzekeringsmaatschappij vergoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 732