L 4 26.125 2.269 7.375 7.475 7.560 130.450 13.250 194.504 Totaal 622.770 Een overzicht der woonplaatsveranderingen is als bijlage van dit verslag opgenomen onder no. 3. Waar dit noodig bleek, werd proces-verbaal opgemaakt tegen hen, die in verzuim bleven hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor dat register behoorlijk na te komen. De heffing van leges leverde een opbrengst van f 4242,32, tegen een ontvangst van f 3198,77 in het vorige jaar. Het aantal genummerde perceelen is in 1919 ge- Afgegeven extracten uit het bevolkingsregister. Voor het plaatsen van kinderen op scholen en ten behoeve van de uitvoering der leer plichtwet Voor het verkrijgen van bewijzen van Neder landerschap Voor het verkrijgen van bewijzen van on vermogen Voor het verkrijgen van bewijzen van goed gedrag Voor het verkrijgen van geneeskundige hulp, onderstand, opname in het ziekenhuis, enz. door tusschenkomst van het Burgerlijk Armbestuur Ten behoeve van het opmaken van de kiezerslijsten Voor het verkrijgen van binnen- en buiten landsche paspoorten Informatiƫn. Voor verschillende afdeelingen der Gemeente secretarie, Gemeentebedrijven, Gemeente-, Be- drijfs-, Vermogens- en Personeele belastingen, Post- en Telegraafkantoor, Armenraad, Inva liditeitswet, Instellingen van Weldadigheid, Particulieren, enz575 500 Ten behoeve der Justitie en Politie 47.270 Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 7