24 a. b. d. Vaste Commissie van Bijstand in het beheer der Plaat selijke werken en eigendommen: F. N. V. Quant en M. e.' de Wethouder M. Vrijenhoek: de diensten der Stads ontwikkelingen Volkshuisvesting en het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht; de Wethouder W. Drees: de afdeeling Sociale Zaken en het Statistisch Bureau. de Wethouder Mr. J. A. de Wilde: de afdeeling Financiën (met inbegrip van de Rijks- en de Ge meentebelastingen), de afdeeling Pensioenen, den Gemeentelijken Accountantsdienst en de afdeeling Gemeentebedrijven (Lichtfabrieken, Duinwaterlei ding, Telefoon, Slachthuis, Bank van Leening); Vrijenhoek (voorzitters, ieder voor zooveel de hem toe vertrouwde werkzaamheden betreft), M. van Steenber gen, M. Joëls Jr., H. J. Borghols en J. W. Albarda. Samenstelling der Commissiën: Vaste Commissie belast met het herzien en het ont werpen van de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), J. R. Snoeck Henkernans, J. J. van Langen, A. Harms, Mr. J. C. J. W. Hermans, Mr. P. Droogleever Fortuyn en Mr. H. P. Marchant. de Wethouder F. N. V. Quant: de afdeeling Openbare Werken (met uitzondering van de diensten Stads ontwikkeling en Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht), den Gemeentelijken Havendienst en den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsinettingsdienst; Het toezicht op de verschillende takken der ge meentehuishouding werd verdeeld als volgt: de Burgemeester: de afdeelingen Algemeene Zaken, Kabinetszaken, Militaire Zaken, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen en de Brandweer; de Wethouder Dr. TF. W. van der Meulen: de afdee ling Onderwijs en den Schouwburg; F c. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 28