30 Plaatselyke Verordeningen. Personeel, werkzaam ten kantore van den Gemeente ontvanger: Eervol ontslag werd verleend aan: den deurwaarder F. G. A. van Oudheusden (15 September), den deurwaar der H. Veldhoen (15 December). Niet-eervol ontslag werd verleend aan den deurwaar der P. A. Fraterman (20 September). Bevorderd werden tot den rang vanAdm. ambtenaar B: J. Tazelaar, Adm. ambtenaar A; Adm. ambtenaar A: J. H. van Heffen, 2e klerk; beiden met ingang van 1 Januari 1924. Benoemd werden: C. Bevelander, kassier B (16 Febr. 1924), Tj. Feenstra, deurwaarder (16 Maart), J. J. Meij- ler, ambtenaar (16 Februari 1924), A. Stuivenberg, deur waarder (1 Februari). Op 1 Januari 1924 bestond het personeel uit: 1 Admi nistrateur B, 1 Hoofdcommies, 1 Hoofdboekhouder, 4 Kassiers C, 1 Kassier B, 1 Kassier A, 2 Bureauchefs B, 9 deurwaarders, 4 assistent-deurwaarders, 4 adm. ambte naren B, 7 adm. ambtenaren A, 3 2e klerken, 8 ambte naren, 1 concierge, 1 bediende, 1 bode en 3 jongmaatjes. Personeel, werkzaam ten kantore van den Gemeente lijken Accountantsdienst: Op 1 Januari 1924 bestond het personeel uit: 1 Direc teur, 4 Accountants, 1 Adjunct-Accountant, 2 Commie zen, 6 adm. ambtenaren A, 1 2e klerk en 3 ambtenaren. De volgende Plaatseljjke Verordeningen zijn vastge steld in 1923, op de data daarachter vermeld: 1°. Strafverordeningen. Verordeningen tot wijziging der Algemeene Politie verordening (23 April, 5 November en 13 December). Verordening houdende verklaring, welke verordenin gen tegen wier overtreding straf is bedreigd, van toe passing zijn op het grondgebied der uitgebreide ge meente (16 Juli). i'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 34