31 Verordening, houdende bouwverbod op grond aan den Verkeersweg Groote MarktFluweelen Burgwal (5 No vember). Verordening tot wijziging der Bouw- en Woon verorde ning (3 December). Verordening tot wijziging der Verordening op de Win kelsluiting (13 December). 2°. Belastingverordeningen. Verordeningen, regelende de heffing en de invordering van het schoolgeld voor leerlingen onderscheidenlijk der Gemeentelijke Handelscursussen, en der Openbare ver- volgscholen en Nijverheidsscholen voor meisjes (22 Ja nuari). Verordening, regelende de vergoeding, verschuldigd voor het verleenen van eerste hulp en voor het vervoer van zieken, bedoeld bij art. 8 der Verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst (22 Januari). Verordening tot wijziging der Verordening op de hef fing eener Zakelijke Bedrijfsbelasting (14 Mei). Verordeningen, regelende de heffing en de invordering van schoolgeld voor leerlingen van scholen voor gewoon lager onderwijs (26 Maart). Verordeningen, regelende de heffing en de invordering van schoolgeld voor leerlingen van de Gymnasia, eenige scholen voor Middelbaar Onderwijs en voor leerlingen van den aan de Zeevaartschool verbonden cursus voor 3en stuurman, groote vaart (11 Juni en 27 Augustus). Vaststelling belastingverordeningen voor het gebied der uitgebreide gemeente ’s-Gravenhage (16 Juli). Verordening tot wijziging der Verordeningen, onder scheidenlijk op de heffiing van marktgeld en op de in vordering der belasting voor staanplaatsen op de mark ten (1 October). Verordening tot wijziging van de Verordening tot vaststelling van het bedrag der opcenten op de Perso- neele Belasting (3 December). Verordening, regelende het schoolgeld voor leerlingen der gemeentelijke handelscursussen, der avondnijver- heidsscholen en der scholen voor lager onderwijs (14 De cember). Verordening op de heffing en de invordering eener

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 35