34 Ten aanzien van het Gemeentebestuur valt te ver melden: Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen. In de Nieuwjaarsrede herinnert de Burgemeester aan het overleden Raadslid Couvée en aan de afgetreden Raadsleden de Koning en Coster. Bij het sluiten van de vergadering van 7 Juli sprak de Burgemeester over de leden, die, tengevolge van niet-herkiezing, den Raad stonden te verlaten, terwijl hij in de daaropvolgende vergadering (16 Juli) den nieuwen Raad toesprak en de af getreden Wethouders, Droogleever Fortuyn en Albar- da herdacht. Bij het aftreden van Wethouder v. Vuuren (1 October) wijdde de Burgemeester ook hem woorden van erkentelijkheid. Zaken betreffende het personeel werden behandeld bij: Pensioenregeling personeel Haagsche Tramweg Maat schappij (28 Mei). Wijziging Ambtenaren-, Werklieden-, Verpleegsters- en Bankpersoneelreglement (14 December). Belastingzaken werden behandeld bij: Vaststelling van het verhoudingscijfer voor de heffing der plaatselijke inkomstenbelasting voor het belasting jaar 1923/1924 op 1.3 (14 Mei). Behandeling motie-Wesseling, inzake de wettigheid van de navorderingsaanslagen van de plaatselijke in komstenbelasting over 1920 en 1920/21. Het voorstel van den heer v. d. Meulen om de motie van den heer Wesseling in handen van B. en W. te stel len om praeadvies, wordt verworpen (28 Mei). Besluit tot vaststelling van belastingverordeningen in verband met uitbreiding van het grondgebied der ge meente ’s-Gravenhage, wegens de toevoeging van de gemeente Loosduinen (16 Juli). Wijziging van de verordening op de heffing van op centen op de personeele belasting, in verband met de toevoeging van de voormalige gemeente Loosduinen bij ’s-Gravenhage (3 December). Het voorstel van B. en W., om over het belastingjaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 38