35 1924/1925 de Zakelijke Bedrijfsbelasting niet te heffen, wordt ingetrokken (21 December). Intrekking van de verordening op openbare vermake lijkheden van de voormalige gemeente Loosduinen (21 December). Besluit de belasting op publieke vermakelijkheden te brengen van 20 en 25 pCt. op respectievelijk 15 en 20 pCt. (21 December). Motie van den heer Albarda, inzake onderzoek naar de wenschelijkheid tot invoering van een bettermenttax, wordt door B. en W. overgenomen (21 December). Vaststelling van het verhoudingscijfer voor de heffing der straatbelasting, voor het belastingjaar 1924, op 2. (29 December). Op het gebied der Gemeentefinanciën werden behan deld: Regeling voor het verleenen van kasvoorschotten aan woningbouwvereenigingen, teneinde deze in staat te stellen de annuïteiten tijdig te voldoen (19 Februari). Verlaging zekerheidsstelling Gemeenteontvanger (19 Februari). Aangaan van kasgeldleeningen gedurende het 2e, 3e en 4e kwartaal van 1923 en het le kwartaal van 1924 (5 Maart, 14 Mei, 27 Augustus, 20 December). Verstrekking van een hypothecair voorschot voor kos ten van verbetering van woningen aan de Westerstraat (19 Maart). Verstrekking van een hypothecair voorschot voor kos ten van verbetering van woningen aan de Kemperstraat (19 Maart). Garandeering van een hypothecaire leening ten be hoeve van de Woningstichting „Braamstraat” (19 Maart, 23 April), Vaststelling verhoudingscijfer voor de plaatselijke in komstenbelasting 1923/1924 (14 Mei). Rekening over 1921 van de „Centrale Keuken” (28 Mei). Intrekking verordening op het beheer van de Centrale Keuken (28 Mei). Goedkeuring van de rekening over 1921 van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Grondbe drijf, Woningdienst en Woningbeurs) (11 Juni). Goedkeuring van de rekening over 1922 van de Gezond heidscommissie (11 Juni).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 39