38 Als onder Onderwijs vallende zaken, werden behandeld: Beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van gemeentelijke bewaarscholen op terreinen aan de Ane- moonstraat en de Elboogstraat (22 Januari). Besluit tot oprichting van een schooltuin voor „de Rijpere Jeugd”, aan de Laan van Eik en Duinen (22 Ja nuari). Besluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Vereeniging „De Academie van Beeldende Kunsten”, waarbij de gemeente van de Vereeniging koopt de per- ceelen aan den Raamweg 6, 7, 8 en de Academie van de gemeente de perceelen grond met opstallen Prinsesse- gracht 2, 2a, 3, 4 en 5 en Casuariestraat 39/41 (5 Maart). Crediet verleend voor den bouw van een schoolgebouw op terrein aan de Weissenbruchstraat en besluit om in bedoeld schoolgebouw tijdelijk onder te brengen het 2e Gymnasium (19 Maart). Besluit tot stichting van een schoolgel>ouw op terrein aan de Van der Parrastraat (26 Maart). Besluit om op een nader te bepalen tijdstip de open bare school voor gewToon- en uitgebreid lager onderwijs voor meisjes aan de Atjehstraat 31 om te zetten in een kopschoot voor uitgebreid lager onderwas (14 Mei). Bouw van een 2e Gemeentelijk Gymnasium op een ter rein aan de Neuhujjskade (28 Mei). Voorstel om B. en W. te machtigen tot den bouw van een Hoogere Burgerschool aan de Geraniumstraat hoek Rozenstraat (16 Juli). Besluit tot het doen overbrengen van het schoolpavil- joen aan de De Constant Rebecquestraat naar een ter rein in Spoorwijk (17 September). Besluit tot bestemming van een aan de 2e Adelheid- straat gelegen gemeenteterrein voor 3en Gemeentelijken School- en Kindertuin (13 December). Besluit tot wijziging van de indeeling van de Commis- siën tot wering van schoolverzuim (13 December). L Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting kwamen ter sprake bij: Voorstel tot herziening van het uitbreidingsplan, voor- zoover betreft terreinen tusschen de Laak en de Broek- sloot („Laakwjjk”) (19 Maart). Voorstel inzake de exploitatie van de contrölewoningen i-lr

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 42