I 42 zoodat op 31 Dec. 1923 ontvangen was f 12.864.827,41 f 1.033.077,18 321.874,— 2.030.925,13 842.428,74 93.063,39 70.285,92 2.006.701,81 67.344,55 626.741,07s 164.283,33 78.250,— I Het batig saldo van den Gewonen dienst, groot f 399.572,50, wordt gevormd door f 312.692,50, wegens in 1924 van de Haagsehe Trainwegmaatscliappij te ont vangen, doch in 1925 aan de obligatiehouders te betalen rente en aflossing van tramleeningen, terwijl bet overige ad f 86.880,de balansreserve is voor over 1924 loopen- de, doch in 1925 verschuldigde leeningrente. (Zie memorie van toelichting begrooting 1924, biz. II). De plaatselijke Inkomstenbelasting werd over de maanden Januari tot en met April geheven naar het verhoudingscijfer 1,5 en over de maanden Mei tot en met December 1923 naar het verhoudingscijfer 1,3. De opbrengst bedroeg over de maanden: Januari tot en met Aprilf 8.238.735,08 Mei tot en met December4.626.092,33 De opbrengst der overige belastingen en rechten be droeg op 31 December 1923: 80 opcenten op de hoofdsom der be lasting op de gebouwde eigendommen 20 opcenten op de hoofdsom der be lasting op de ongebouwde eigendommen 50 opcenten op de hoofdsom der Ver mogensbelasting 50 a 140 opcenten op de hoofdsom der Personeele belasting 48 opcenten op de Dividend- en tan- tièmebelasting Belasting op de honden Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden (na aftrek van gedane restitutiën) Belasting wegens gebouwde of onge bouwde eigendommen Zakelijke belasting op het bedrijf Vergunningsrecht Leges en voordeelen der Gem. Secre tarie en van den Burg. Stand Heffing voor het gebruik van open bare gronden en wateren n 9,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 46