100 Vakscholen. Teekenscholen. aan- Academie van Beeldende Kunsten. 114 103 75 50 1 1 de akte Ma Nxi lager akte Handt. akte NlXa De teekenscholen telden op 31 December de volgende tallen leerlingen: Teekenschool van de: „St. Joseph’s Gezellen-Vereeniging” Vereeniging „Patrimonium” „Patronaats-Commissie” Vereeniging van den „H. Vincentius van Paulo” Vereeniging „Armenzorg” 4 leerlingen behaalden het diploma voor lingerienaaien, 7 dat voor costuumnaaien en 6 dat van coupeuse. Aantal leerkrachten: 26. Het aantal leerkrachten der Huishoudschool van de Vereeni ging „Licht, Liefde, Leven” bedroeg op 31 December 20; het aantal leerlingen: dagcursus 178, avondcursus 18, opleiding kin derjuffrouw 20. De avondcursus van 3 maanden voor zuige lingenverzorging trok 16 leerlingen. Aan 56 leerlingen is een getuigschrift uitgereikt. Koloniale School voor meisjes en vrouwen. Aan de cursussen werd door 78 leerlingen deelgenomen. Er werden 3 voordrachten over Indië gehouden. Behalve de directrice waren 2 leeraressen en 4 leeraren aan de school verbonden. Vakschool voor Kappers. De damescursus 1931/1932 telde 43, de heerencursus 72 leerlingen. De leerlingen werden in de ge legenheid gesteld lessen in de Fransche taal te nemen. Het totaal aantal leerlingen der cursussen van de Vakschool voor Schoenmakers bedroeg op 31 December 198. Behalve de directeur waren 8 leeraren aan de school verbonden. Het aantal leerlingen der Vakschool voor Kleermakers be droeg op 31 December 1931 169 (dagschool 77, avondcursussen 92); 36 leerlingen van de dagschool en 11 leerlingen van de avondcursussen genoten het onderwijs kosteloos. Het eind examen werd afgelegd door 10 leerlingen. Voor de kleedingstukken, door de leerlingen vervaardigd, werd door verkoop f 3.800,verkregen. De in December 1927 ingerichte cursus voor werklooze kleer makers bleef tevens opengesteld voor niet-werkloozen en werd min of meer regelmatig door 16 personen bezocht. De Avondvakschool voor Stukadoors telde 20 leerlingen. Het onderwijzend personeel bestond uit 3 personen. Het totaal aantal leerlingen der cursussen van de Academie van Beeldende Kunsten bedroeg op 31 December 1931 667, waar onder 167 vrouwelijke. Bij het in 1931 gehouden staatsexamen slaagden voor: 3 vrouw, en 5 mann. leerling(en), 2 1 J, s, 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 100