101 VOORBEREIDEND HOOGER ONDERWIJS. Rijksschooltoezicht: Dr. E. H. Renkema, Inspecteur der Röksschooltoe- gymnasia; Drs. J. van Andel, Inspecteur der lycea. zicht. Op de beide Gemeentelijke gymnasia waren op 15 September Gymnasia, 1931 in totaal 519 leerlingen (285 jongens en 234 meisjes) aan- lycea, wezig; de twee bijzondere gymnasia telden op genoemden datum te zamen 457 leerlingen (405 jongens en 52 meisjes). Het aantal leerlingen van het Gemeentelijk lyceum bedroeg bij het begin van den cursus 1931/1932 462 (311 jongens en 151 meisjes); de 3 bijzondere lycea hadden op dat tijdstip 733 leer lingen (328 jongens en 405 meisjes). Voor verdere gegevens betreffende de gymnasia en lycea wordt verwezen naar het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 43). Op 172 voedingsdagen werden door de Vereeniging „Kinder- Schoolvoeding voeding” 314 049 porties warm eten en op 129 voedingsdagen en -kleeding. 217 764 ontbijten verstrekt. Het verslag van de Vereeniging is opgenomen onder no. 139 der Bijlagen van de Handelingen van den Gemeenteraad van 1932. Door de Kindervoeding van de Vereeniging van de H. Vin- centius van Paulo werden op 163 dagen 322 256 warme maaltijden en op 141 dagen 239 229 ontbijten verstrekt. Het verslag van deze instelling is opgenomen onder no. 141 der Bijlagen van de Han delingen van den Gemeenteraad van 1932. Van Gemeentewege werd kleeding en schoeisel verstrekt aan 6 365 leerlingen, kleeding alléén aan 443 en schoeisel alléén aan 551 kinderen. Nadere gegevens hieromtrent treft men aan in bijlage 145 van de Handelingen van den Gemeenteraad van 1932. De Vereeniging „Verstrekking van schoolpantoff els” telde in het boekjaar 1 Mei 1930 t./m. 30 April 1931 G7 leden. Het aantal deelnemende scholen bedroeg 74. De op de scholen aanwezige voorraad werd vernieuwd en aangevuld met 124 paren tapijt en 282 paren leeren pantoffels. Op 31 December 1931 waren 203 openbare en 100 bijzondere Geneeskundig scholen, met in totaal 52 573 leerlingen, bij het Geneeskundig schooltoezicht. Schooltoezicht aangesloten. Gedurende het jaar moest tot geheele sluiting van 5 en tot gedeeltelijke sluiting van 2 bewaarscholen worden overgegaan wegens het veelvuldig voorkomen van mazelen. Bij de schooltandverzorging waren op 31 December alle openbare scholen voor gewoon, uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs alsmede 45 bijzondere lagere scholen aangesloten. In den cursus 1930/1931 werden 12 974 kinderen tweemaal onderzocht en zoo noodig behandeld. INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 101