102 Schoolbaden. Jeugdconcerten. Openbare lees- Volksuniver siteit. School- en kindertuinen. R.-K. School bioscoop. Schoolmuseum en -bioscoop. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (bij lage 38, bladz. 24) en het verslag van het Lager Onderwijs (bij lage 41, bladz. 29). In het afgeloopen jaar hebben de leerlingen van 42 gewone lagere scholen, 10 kopscholen, 1 bijzondere school, 1 buiten school en 1 openluchtschool, totaal 55 scholen, aan de school baden deelgenomen. In 7 Gemeentelijke badhuizen werden in totaal 258 727 baden aan schoolkinderen verstrekt. Door de leer lingen, die schoolzwemonderricht ontvingen, werden 13 061 baden genomen. Nadere gegevens omtrent een en ander treft men aan op bladz. 22 en 27 van het verslag van Lager Onderwijs (bijlage 41). In 1931 waren in totaal 3 619 schooltuintjes beschikbaar; het aantal aanvragen bedroeg 5612. Het aantal bezoeken, door de kinderen aan de tuintjes gebracht, was 209 656. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van het Lager Onder wijs (bijlage 41, bladz. 19). Het Gemeentelijk Schoolmuseum werd in 1931 bezocht door 31766 personen, terwijl de filmlessen in den Gemeentelijken Schoolbioscoop werden bijgewoond door 87 466 personen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bladz. 18 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41). In totaal werden in de 4 centra van den R.-K. Schoolbios coop 266 lessen gegeven, waaraan 5 950 leerlingen deelnamen. Slechts 7 van de 89 R.-K. scholen maakten nog geen gebruik van de instelling. Er werden vier jeugdconcerten door het Residentie-orkest gegeven voor leerlingen uit de 3e en hoogere klassen der scholen voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs en uit de 2e en hoogere klassen der kweekscholen voor onderwijzers. Voor de leerlingen der U.L.O. scholen werden twee inleidende concerten uitgevoerd. De Vereeniging „Volksuniversiteit” organiseerde in het werk- seizoen 1931/’32 73 leergangen, 19 studiekringen en 5 studie- klassen; hiervan zijn 37 niet doorgegaan. Het totaal aantal deelnemers bedroeg 4 938. Bovendien organiseerde de Vereeni ging o.m. 20 losse middagvoordrachten, 9 wetenschappelijke en cultureele filmavonden, 15 concerten, 12 tooneelvoorstellingen, 2 uitvoeringen van opera’s, 5 tentoonstellingen en 4 excursies. De Vereeniging telde op het einde van het werkseizoen 1931 7 225 leden. Het ledental der Openbare Leeszaal en Bibliotheek bedroeg zalen en biblio- ultimo December 8 406. Het boekenbezit nam met 8 538 banden theken. toe en bedroeg op het eind van het jaar 121460 banden. In ANDERE ONDERWERPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 102