By lage 42 VERSLAG der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs over het jaar 1931. behandelde onderwerpen. 1 De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onder wijs te ’s-Gravenhage heeft, ter voldoening aan artikel 184 der Lager-Onderwijswet 1920, de eer hierbij haar verslag uit te brengen over het jaar 1931. De Commissie vergaderde in het jaar 1931 één maal. Naast enkele zaken van huishoudelijken aard is in deze ver- Voornaamste gadering behandeld een verzoek van den Wethouder van Onderwijs om hem te adviseeren in zake de vervanging van onderwijzend personeel bij afwezigheid gedurende een dag of korter, zulks in verband met hem kenbaar gemaakte bezwaren tegen de aanwijzing van een reserve-leerkracht (reservist) in die gevallen, aangezien de aanwijzing van een reservist eerst geregeld kon worden bij den aanvang van het verzuim, hetgeen storend zou werken op den gang van het onderwijs. De Commissie heeft naar aanleiding van dit verzoek geadviseerd om in den vervolge de reservisten aan te wijzen voor verzuimen van langeren duur en om voor verzuimen van een dag of korter, welke bijvoorbeeld betreffen zitting in een stembureau, verhuizing, familie-omstandigheden, zitting in een examen-commissie enz., gebruik te maken van tijdelijke leer krachten eventueel in spoedgevallen van een aan elk scholen complex te verbinden kweekeling met akte. In den loop van het jaar zijn door de tot schoolbezoek Schoolbezoek, bevoegde leden verschillende scholen bezocht. In het algemeen getuigen de omtrent dit schoolbezoek uit gebrachte rapporten van een gunstigen indruk, welke is ver kregen van den toestand van het Lager Onderwijs in deze gemeente. Wat de ligging der schoolgebouwen en hun omgeving aan gaat is met betrekking tot één school gerapporteerd, dat de lokalen aan de straatzijde liggen en op het N.O. Hierdoor wordt in deze lokalen hinder van straatrumoer ondervonden, terwijl er slechts in den zomer eenige zonneschijn binnentreedt. Omtrent diezelfde school wordt gemeld, dat de speelplaats geen voldoende ruimte biedt om er alle leerlingen tegelijkertijd te laten spelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1032