42 2 Mutatiën. Met betrekking zoowel tot het binnen- als buitenverfwerk der schoolgebouwen wordt opgemerkt, dat hier en daar eenige verbetering gewenscht is. Ten aanzien van de verwarming der schoolgebouwen is wederom het verlangen geuit om ook de oudere scholen van een centrale verwarmingsinrichting te voorzien. Het lid, dat hier aan het woord is, veronderstelt, dat deze wijze van ver warming niet alleen om hygiënische redenen te verkiezen is, doch ook op financieele gronden aanbeveling verdient. Nu de verouderde privaatinrichtingen in de scholen stelsel matig door moderne waterclosets zijn vervangen, worden geen klachten meer vernomen over stank. Omtrent één school wordt gerapporteerd, dat de banken en borden niet aan behoorlijke eischen voldoen. Nopens de resultaten van het onderwijs wordt gerapporteerd, dat deze niet onbevredigend zijn of bevredigend kunnen worden genoemd, terwijl van andere zijde, ten aanzien van een school voor gewoon lager onderwijs, wordt bericht, dat de resultaten ver blijven beneden hetgeen het Algemeen Leerplan voorschrijft en dit leerplan daarom als quantité négligeable wordt be schouwd. Van deze zijde wordt daarom herziening van het bestaande Leerplan een dringende eisch genoemd, waarbij diffe rentiatie in acht moet worden genomen. Met betrekking tot de resultaten van een lager-onderwijs- kopschool wordt gemeld, dat die beter konden zijn, wanneer de vorderingen der leerlingen bij hun komst op de school minder ver uiteen liepen. De samenwerking tusschen school en huis laat niet te wenschen over en wordt, behalve door bespreking met de ouders, op verschillende tijdstippen bevorderd door het houden van ouderavonden. Aangaande één school wordt medegedeeld, dat in een enkel lokaal met uitzicht op de speelplaats nog matglazen ruiten in de ramen aanwezig zijn. Van de zijde der betrokken school zou vervanging dezer ruiten door blank glas zeer op prijs worden gesteld. In den loop van het jaar 1931 kwamen de volgende mutatiën in de Commissie voor. In de plaats van den heer Dr. M. J. Pattist, die behoorde tot de groep ouders van leerlingen eener openbare lagere school, werd benoemd de heer H. Rosier. Als opvolgers van de heeren A. C. Möhring en W. H. Kobes, werden in de groep ouders van leerlingen eener bijzondere lagere school benoemd de heeren D. Pasman en Mr. A. Diemer Kool. VERSLAG PLAATSEL. COMM. VAN TOEZICHT OP HET L.O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1033