42 3 B. C. D. E. J. P. BREÜR, Secretaris. 12 Juli 1932. J. PIETERSON MOENS, Voorzitter. Vier leden, behoorende tot de ouders der in de Gemeente op een openbare lagere school ingeschreven leerlingen: 1. Vacature, 2. H. J. Mojet, 3. Mevr. V. A. G. BergveldBaart, 4. C. van der Sluis, 5. H. Rosier; Vijf leden, behoorende tot de ouders der in de Gemeente op een bijzondere lagere school ingeschreven leerlingen: 6. J. C. van Leeuwen, 7. L. A. Vogel, 8. J. A. van Seggelen, 9. D. Pasman, 10. Mr. A. Diemer Kool; Vijf leden, behoorende tot de meerderjarige onderwijzers der openbare lagere scholen in de Gemeente: 11. H. Nawijn, 12. A. Rodenburg, 13. J. Faber, 14. J. H. de Recht, 15. P. Gardenier; Vijf leden, behoorende tot de meerderjarige onderwijzers der bijzondere lagere scholen in de Gemeente: 16. N. M. Berghout, 17. J. Pieterson Moens, 18. A. P. van der Kroft, 19. J. L. M. Reusing, 20- Mejuffrouw A. Verhagen; Vier leden, behoorende tot de overige meerderjarige inwo ners der Gemeente: 21. Dr. J. J. R. Moquette, 22. Prof. Ir. J. A. Grutter ink, 23. Vacature, 24. Mevrouw J. Belinfante Mendes da Costa, 25. Dr. W. A. E. A. van der Grinten. In de vacature wijlen den heer J. L. van Sehie werd, in de groep meerderjarige onderwijzers der openbare lagere scholen in de Gemeente, benoemd de heer J. Faber. Opgehouden te behooren tot de ouders van leerlingen eener openbare lagere school heeft mevrouw M. A. HotkeEnthoven, die ten gevolge daarvan van rechtswege ophield lid der Com missie te zijn. Overleden in den loop van het jaar is de heer C. J. Ninck Blok. Aan het eind van het jaar 1931 bestond de Commissie alzoo uit de volgende leden: A. VERSLAG PLAATSEL. COMM. VAN TOEZICHT OP HET L.O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1034