Byiage 43 VERSLAG VAN CURATOREN DER OPENBARE GYM- NAS1A OVER HET SCHOOLJAAR 19301931. VERSLAG van het Voortgezet Onderwijs (Openbaar en Bijzonder Voorbereidend Hooger-, Middel baar- en Handelsonderwijs) in de gemeente ’s-Gravenhage over het schooljaar 19301931. In den loop van dezen cursus verliet Mevrouw E. PatijnDe Brauw wegens vertrek naar het buitenland ons College, dat dien tengevolge aan het eind van die periode als volgt was samen gesteld: Mr. J. /E. A. Lisman, voorzitter; Jhr. Mr. C. Feith, onder-voorzitterMr. L. P. J. Michielsen, secretaris; Dr. W. W. van der Meulen, Mr. J. D. Verbroek, Dr. Jeanne S. A. M. Knoop, Prof. Mr. B. M. Taverne, Ir. J. F. Ligtenberg en de heer A. W. Ijzerman. Dr. W. Hoving, leeraar aan het Tweede Gymnasium en be noemd tot Conrector van het Gemeentelijk Lyceum, aanvaardde deze functie op 1 September 1930. De overige mutaties in het personeel van docenten aan de Gymnasia en het Lyceum vindt men in het beschrijvend gedeelte van het verslag over het voortgezet onderwijs. Betreffende vorderingen, vlijt en gedrag der leerlingen, die in het algemeen geen aanleiding geven tot andere opmerkingen dan het vorig verslag vermeldt, moge de aandacht gevestigd worden op de toeneming van een gebrek aan netheid, nauw keurigheid en zin voor orde bij de nieuw toegelaten leerlingen. Wanneer hierbij een speciaal vak moet worden genoemd: het Nederlandsch! Tegenover de leerlingen, afkomstig van sommige lagere scholen, die aan de ontwikkeling en handhaving van deze eigenschappen blijkbaar de hand houden, schiet een groot en steeds stijgend aantal andere leerlingen in dit opzicht schrome lijk tekort. Gymnasium en Lyceum zijn niet de plaatsen, waar het euvel gemakkelijk kan worden verholpen, indien de lagere school daaraan niet de noodige aandacht heeft gewijd. Curatoren voornoemd: J. AE. A. LISMAN, Voorzitter. L. P. J. MICHIELSEN, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1035